Akreditif Nasıl Okunur? Akreditif Nasıl İncelenir?

Bundan bir önceki yazımda MT 700 Swift Mesajı üzerinde durmuş, MT 700’ün akreditif açılışında kullanılan bir Swift mesajı türü olduğunu belirtmiştim.

Söz konusu yazımda, MT 700 Swift Mesajın’da bulunan zorunlu ve opsiyonel alanları bir grafik yardımı ile açıklamaya çalışmıştım.

Bugünkü yazımda ise temel olarak MT 700 swift mesajı üzerinde yer alan önemli noktaların nasıl incelenmesi gerektiği üzerinde duracağım.

Akreditif okumaya veya bir başka deyişle akreditif incelemesine MT 700 mesajının üst kısmında yer alan “Akreditif ile İlgili Bilgiler” bölümünden başlanmalıdır.

akreditif okuma

Devam

Rezerv

Bugünkü yazımızda akreditifte rezerv kavramı üzerinde duracağız. Akreditifte rezerv nedir, rezervin önemi nedir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Rezerv Nedir?

Rezerv kısaca bankaların ibraz edilen belgelerde yapmış oldukları incelemeler sonucunda bulmuş oldukları uygunsuzluklara verilen isimdir. Devam

Akreditif Örneği

Son zamanlarda tarafımızdan yoğun bir biçimde akreditif örneği istenilmektedir.

Akreditif örneği isteyen firmalarla yaptığımız görüşmeler neticesinde çoğu zaman karşıdaki ithalatçı firmanın daha önce açtığı bir akreditif örneğini Türkiye’deki ihracatçı firmaya gönderdiğini ve buna benzer bir akreditif açaklarını söylediklerini anlıyoruz.

Bunun üzerine kendisine akreditif örneği ulaşan firmalar akreditifi karşılaştırmak için tarafımızdan akreditif örneği istemektedirler. Biz ise bu tip taleplerin tamamını red etmek durumunda kalıyoruz. Devam

Kısmi Sevkiyat

Bugünkü yazımızda akreditifli ödemelerde kısmi sevkiyat tanımı üzerinde duracağız. Daha doğrusu kısmi sevkiyat kavramını bir örnek üzerinden açıklamaya çalışacağız.

Kısmi sevkiyat akreditife konu olan malların tek seferde değil de, parçalar halinde sevk edilmesi durumudur. Aksine bir hüküm olmadığı sürece en son akreditif kurallarında kısmi sevkiyata izin verilmektedir.

Kısmi sevkiyata izin verilen akreditiflerde, eğer akreditif metni herbir kısmi sevkiyat için özel bir sevkiyat tarihi belirlemiş ise bu durumda söz konusu kısmi sevkiyatların herbiri akreditifte belirtilen süreler içerisinde yüklenmelidir.

Aksi halde geç yüklenen parti ile barebar takip eden tüm partiler için geç yükleme rezervi söz konusu olacaktır.

İsterseniz konuyu örnek üzerinden incelemeye devam edelim. Devam

Akreditif Tanımları

Akreditif, akreditifi açan amir bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesin yükümlülüğünü taşıyan dönülemez nitelikteki herhangi bir düzenleme olarak tanımlanmaktadır.

Akreditif, özellikle uluslararası ticaret alanında kullanılmaya başlandığı ilk zamanlardan günümüze kadar geçen süre boyunca sürekli gelişmiş ve değişik şekillerde ticaret yapan uygulayıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilen esnek bir yapıya kavuşmuştur.

İngilizce’de akreditif bünyesinde barındırdığı değişik özelliklerden dolayı birden fazla isimle tanımlanmaktadır. Devam

error: Content is protected !!