Dış Ticarette Teslim Şekilleri Eğitimi

Bugün sizlere yoğun ve aralıksız bir çalışmanın sonucunda hazırlamış olduğum dış ticarette teslim şekilleri online eğitimim hakkında bilgi vermek istiyorum.

İlk olarak eğitimimi herkesin anlayacağı bir üslup ile hazırlamaya özen gösterdim. Buna ilave olarak konuları en temelden alıp adım adım ilerledim. Teslim şekilleri ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir kişinin bile eğitiminden faydalanmasını amaçladım.

İsterseniz ilk etapta beraberce eğitimin hangi konuları kapsadığına bakalım.

Online Dış Ticarette Teslim Şekilleri Eğitimi İçeriği

Dış Ticarette Teslim Şekillerine Giriş

Dış ticarette teslim şekilleri denildiğinde bir uluslararası ticaret işleminde maddi bir malın satıcının deposundan çıkıp alıcının deposuna girene kadar geçen süreç içerisinde satıcı ve alıcının sorumluluk, yükümlülük ve risklerini atıfta bulunulan kurallar çerçevesinde düzenleyen uygulamalar bütününü anlamamız gerekmektedir.

Standart kurallardan oluşan dış ticarette teslim şekilleri uluslararası ticaretin gelişmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Halihazırda Dünya genelinde geçerli olan ve INCOTERMS olarak kısaltılmış, İngilizce (International Commercial Terms) kelimelerinden bazı hecelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, terimler dış ticarette teslim şekilleri olarak kullanılmaktadır.

Dış ticarette teslim şekilleri yani INCOTERMS’ler ICC (International Chamber of Commerce) (Milletlerarası Ticaret Odası) (MTO) tarafından hazırlanmaktadır.

Dış Ticarette Teslim Şekillerinin Faydaları Nelerdir?

Dış ticarette teslim şekilleri uluslararası ticaretin gelişmesinde ve bugünkü küresel ticaretin var olmasında önemli bir yere sahiptir. Nasıl ki uluslararası nakliyede kullanılan 20ft ve 40ft’lik konteynerler nakliye firmalarının işlemlerini standardize edip uluslararası lojistik için büyük bir maliyet avantajı sağlamışlar ise aynı avantajı mal alım satımında teslim şekilleri sağlamıştır.

Bu yüzden bana göre dış ticaretin günümüzdeki devasa boyutunu almasında gelişen altyapı ve teknolojinin yanı sıra dış ticareti standardize edip kolaylaştırıcı rol oynayan uluslararası geçerliliği olan teslim şekillerinin varlığı da önemli bir katkı sağlamıştır. Hemen hemen tüm maddi varlıkların satışında kullanılan dış ticarette teslim şekillerinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 1. Teslim şekilleri ile ihracatçı ve ithalatçılar nakliye, sigorta ve hasarın devri konularında her iki tarafın sorumluluk ve haklarını ortaya net bir şekilde koyan bilgiye daha satış sözleşmesi imzalanması aşamasında sahip olmaktadırlar. Bu durum daha sonra yaşanacak olası ihtilafları engellemektedir.
 2. İhracat ve ithalat işlemlerini hangi tarafın yapacağını taraflar yükleme öncesinde tespit etmektedirler.
 3. Taraflar ihracat, ithalat ve yüklemeye dair masraflarını bildikleri için daha sağlıklı maliyet çalışması yapabilmektedirler.

Dış ticarette teslim şekilleri uluslararası ticaretin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Teslim şekillerinin üstlenmiş olduğu bu rolü tam olarak oynayabilmesi tarafların teslim şekillerini kurallarına uygun biçimde kullanmaları ile mümkün olacaktır. Yanlış kullanımlar her zaman istenmeyen durumlarla karşılaşılmasına yol açmakta firmaların ekstra maliyet yaşamasına sebep olmaktadır.

Uluslararası Satış Sözleşmesi

Uluslararası satış sözleşmesi bir dış ticaret işleminin temeli niteliğindedir. Nasıl ki bir bina temeli üzerine kat ve kat çıkılarak inşa edilmekte ise aynı şekilde ihracat/ithalat işlemleri de satış sözleşmesinde yazılı hükümler doğrultusunda adım adım geliştirilmektedir. Bu yazımızda İngilizce’si “International Sale Contract” olan “Uluslararası Satış Sözleşmesi” üzerinde duracağız.

Uluslararası Satış Sözleşmesinin Ayrıntılı İncelemesi : International Sale Contract

Uluslararası satış sözleşmesi konumuzu tam olarak öğrenebilmemiz için aşağıdaki başlıklarda yer alan sorulara cevap vermiş olmamız gerekmektedir.

 1. Uluslararası satış sözleşmesinin bir dış ticaret işlemi için önemi nedir? Uluslararası satış sözleşmesi bir ihracat veya ithalat işleminin en temel sözleşmesidir. Daha sonra imzalanacak olan taşıma sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri ve finansal sözleşmeler hep satış sözleşmesi baz alınarak düzenlenmektedirler. Teslim şekilleri de satış sözleşmelerine atıf yapılarak kullanılmalıdır.
 2. Uluslararası satış sözleşmesinin içeriği ana hatları ile nasıldır? Dış ticaret işlemleri birbirlerinden çeşitli nedenlerle farklılıklar göstermektedir. Bu nedenlerin en basiti aynı firmanın değişik müşterilerine değişik satış yöntemleri ve teslim şekilleri ile mal satması olabilir. Örneğin ihracatçı firma bir müşterisine peşin ödeme ile mal satmakta iken diğer bir müşterisine akreditifli ödeme ile mal satıyor olabilir. Bu durumda hazırlanacak sözleşmeler içerik olarak birbirinden az da olsa farklı olacaktır. Yukarıdaki örneğimizi bir adım daha ileriye taşıyıp sektörel farklılıklar üzerinde durabiliriz. Örneğin gıda sektörü için hazırlanan satış sözleşmesinin demir çelik sektörü için hazırlanacak bir satış sözleşmesinden içerik olarak farklılık göstermesi doğaldır. Dolayısı ile satış sözleşmelerinin içerik olarak yapılması düşünülen dış ticaret işlemine göre hazırlanması gerekliliği ortaya çıkar.
 3. Satış sözleşmesinin hazırlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Yukarıda belirttiğimiz gibi satış sözleşmelerinin yapılacak işlemin özellikleri göz önüne alınarak her bir işlem için özel olarak hazırlanması gerekmektedir. Peki ihracatçı veya ithalatçı olarak satış sözleşmesi hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?
  • Satış sözleşmesi yapılması planlanan işleme ve satılması/alınması düşünülen ürün veya hizmete uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Eğer ilk kez bir müşteri ile çalışılacak ise satış sözleşmesinin orijinal ıslak imzalı nüshasının müşteriden kargo ile gönderilmesi talep edilmelidir.
  • Eğer bir müşteri ile ilk kez çalışılacak ise sözleşmeyi imzalayan kişinin şirketi temsil yetkisinin olduğu ve imzanın da yetkili kişiye ait olduğu tespit edilmeye çalışılmalıdır.
 4. Temel olarak satış sözleşmesinde yer alması gereken bilgiler nelerdir? Satış sözleşmesinin konusu, satış sözleşmesinin tarafları, satışa konu olan mal veya hizmetin tanımı, miktarı ve bedeli, kullanılacak teslim şeklinin tespiti, kullanılacak ödeme yönteminin tespiti, kullanılacak taşıma yönteminin tespiti, istenilen belgeler, sevkiyat tarihi, tarafsız kurumlarca düzenlenecek gözetim sertifikası Talebi, mücbir sebep halleri vb… maddeler uluslararası satış sözleşmesinde yer almalıdır.

Teslim Şekillerinin Tarihçesi

Dış ticarette teslim şekilleri tarihçesi iki dönem halinde incelenebilir.

Bunlardan ilki Incoterms öncesi dönemdir. İkincisi ise incoterms sonrası dönem olarak ele alınabilir. Incoterms öncesi dönemde uluslararası ticarette lokal olarak kullanılan teslim şekilleri geçerli idi. Yerel teslim şekilleri kullanım açısından çeşitli sakıncaları da beraberinde getirmekteydi. Çünkü yerel olarak kullanılan bir teslim şekli diğer bir ülkede farklı anlamlar içeriyor olabilmekteydi. Tüm bu süreçler zaman içerisinde taraflar arasında anlaşmazlıkların çıkmasına yol açmış ve küresel olarak geçerli olabilecek bir teslim şekli arayışına geçilmesine sebep olmuştur.

INCOTERMS : Uluslararası Geçerliliği Olan Kurallar Bütünü :

20yy başlarında yani 1900 yıllarda gelişmeye başlayan uluslararası ticaret ile beraber dış ticarete dair sorunlar da büyümeye başlamıştı. 1900’lü yılların başında tacirler genellikle FOB ve CIF teslim şekillerini kullanmaktaydılar. İlk önce FOB teslim şekli daha sonra ise CIF teslim şeklinin kullanıldığı görülmektedir.

Fakat kullanılan bu teslim şekillerine ait yazılı bir kurallar bütünü olmadığı gibi teamüller ülkeden ülkeye de farklılar gösterebilmekteydi. Bu karmaşanın önüne geçebilmek için ICC (International Chamber of Commerce) 1923 yılında en çok kullanılan 6 teslim şekillerinin derlendiği bir çalışmayı yayınlamıştır. Bu teslim şekilleri günümüzde kullanılan Incoterms’lerin ataları olarak kabul edilebilir.

ICC’nin 1923 yılında yayınlamış olduğu ilk 6 teslim şekli şunlardır : FOB, FAS, FOT, FOR, Free Delivered CIF and C&F. Daha sonra ise 1936 yılında yine ICC tarafından Dünya genelinde geçerli olacak şekilde teslim şekillerine ait kuralların yani INCOTERMS’lerin ilkinin yayınlandığını görmekteyiz. Bu ilk Incotermsler Incoterms 1936 versiyonu olarak literatüre geçmiştir. Daha sonra ICC değişik tarihlerde Incotermsleri revize etme gereği duymuştur.

Incotermsler günümüze kadar Incoterms 1936, Incoterms 1953, Incoterms 1967, Incoterms 1976, Incoterms 1980, Incoterms 1990, Incoterms 2000, Incoterms 2010 olmak üzere toplam 8 farklı versiyon ile uygulama alanı bulmuşlardır. Güncel olarak kullanılan Incoterms 2010 kurallarıdır.

Incoterms 2010 Giriş

Uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçılar yapacakları ticari bir satış sözleşmesi ile hayata geçirmektedirler. Dış ticaret işlemlerinde hazırlanan bu satış sözleşmelerine uluslararası satış sözleşmeleri denilmektedir.

Uluslararası satış sözleşmesinde taraflar ihracatçı ve ithalatçının tam unvan ve adresleri, yetkili kişileri, malın bedeli, ödeme yöntemi, ödeme zamanı, malın kalitesi, mücbir sebep halleri gibi konuların yanı sıra malın teslimi, hasar konusunda kimin nereye kadar sorumlu olacağı, taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesini hangi tarafın yapacağı gibi konuları da tespit etmektedirler.

Esasen Incoterms olarak adlandırılan dış ticarette teslim şekilleri bu ikinci kısımda yer alan ve tarafların mal teslimi, hasar konusu, taşıma ve sigorta sözleşmelerine ait yükümlülükleri hakkında Dünya genelinde geçerli kurallar ortaya koyan uygulamalardır.

INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri : Güncel ICC Kuralları

Hali hazırda Dünya genelinde geçerli olan ve INCOTERMS olarak adlandırılan uluslararası teslim şekilleri, İngilizce (International Commercial Terms) kelimelerinden bazı hecelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Dış ticarette teslim şekilleri yani INCOTERMS’ler ICC (International Chamber of Commerce) (Milletlerarası Ticaret Odası) (MTO) tarafından hazırlanmaktadır.

Incotermsler günümüze kadar Incoterms 1936, Incoterms 1953, Incoterms 1967, Incoterms 1976, Incoterms 1980, Incoterms 1990, Incoterms 2000, Incoterms 2010 olmak üzere toplam 8 farklı versiyon ile uygulama alanı bulmuşlardır. Güncel olarak kullanılan Incoterms 2010 kurallarıdır.

INCOTERMS 2010, ICC tarafından hazırlanan ticari terimlerin en son ve en güncel versiyonudur. INCOTERMS 2010 1.Ocak.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Incoterms 2010 içerisinde toplam 11 adet teslim şekli tanımlanmıştır.

4 teslim şekli sadece denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir. Bunlar: FAS Free Alongside Ship; FOB Free On Board; CFR Cost and Freight ve CIF Cost, Insurance and Freight’dir.

7 teslim şekli ise tüm taşıma yöntemlerinde kullanılabilmektedir. Bunlar: EXW Ex Works, FCA Free Carrier; CPT Carriage Paid To; CIP Carriage And Insurance Paid To; DAT Delivered At Terminal; DAP Delivered At Place ve DDP Delivered Duty Paid’dir.

EXW-Ex Works Teslim Şekli Incoterms 2010

Bu yazımızda Incoterms 2010 kuralları içerisinde tanımlanan teslim şekillerini ayrıntılı olarak incelemeye başlıyoruz.

Ex Works teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde EXW harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir. ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Ex Works teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

EX WORKS Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : EXW Incoterms 2010

Ex Works teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. Ex Works teslim şekli Türkçe’ye İşyerinde Teslim veya Fabrikada Teslim şeklinde çevrilebilir. ICC, Incoterms 2010 kurallarında Ex Works teslim şeklinin açıklamaları kısmında özellikle gümrük işlemleri ile ilgili olarak belirli uyarılarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Ex Works teslim şekli satıcı açısından en az riskli ve en düşük maliyetli olan teslim şekli olarak öne çıkmaktadır.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi Ex Works teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini Ex Works teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak Ex Works teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde Ex Works teslim şekli içerisinde verilmiştir.

FCA - Free Carrier Teslim Şekli Incoterms 2010

Bu yazımızda Incoterms 2010 kuralları içerisinde tanımlanan teslim şekillerini ayrıntılı olarak incelemeye başlıyoruz.

Free Carrier teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde FCA harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir. ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Free Carrier teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

FREE CARRIER Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : FCA Incoterms 2010

Free carrier teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. Free carrier teslim şekli Türkçe’ye Taşıyıcıya Masrafsız Teslim şeklinde çevrilebilir. ICC, Incoterms 2010 kurallarında Free carrier teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Free carrier teslim şekli satıcı açısından en kullanışlı teslim şekilllerinden birisi konumundadır. FCA teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi FCA teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini FCA teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak FCA teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde FCA teslim şekli içerisinde verilmiştir.

CPT - Carriage Paid To Teslim Şekli Incoterms 2010

Carriage Paid To teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde CPT harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir.

ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir. Carriage Paid To teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

CARRIAGE PAID TO Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : CPT Incoterms 2010

Carriage Paid To teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. Carriage Paid To teslim şekli Türkçe’ye “Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim” şeklinde çevrilebilir. ICC, Incoterms 2010 kurallarında Carriage Paid To teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Carriage Paid To yani CPT teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi CPT teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini CPT teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak CPT teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde CPT teslim şekli içerisinde verilmiştir.

CIP - Carriage and Insurance Paid To Teslim Şekli Incoterms 2010

Carriage and Insurance Paid To teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde CIP harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir.

ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Carriage and Insurance Paid To teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : CIP Incoterms 2010

Carriage and Insurance Paid To teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

Carriage and Insurance Paid To teslim şekli Türkçe’ye “Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim” şeklinde çevrilebilir.

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Carriage and Insurance Paid To teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Carriage and Insurance Paid To yani CIP teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi CIP teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini CIP teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak CIP teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde CIP teslim şekli içerisinde verilmiştir.

DAT - Delivered At Terminal Teslim Şekli Incoterms 2010

Delivered At Terminal teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde DAT harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir.

ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir. Delivered At Terminal teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Delivered At Terminal Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : DAT Incoterms 2010

Delivered At Terminal teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. Delivered At Terminal teslim şekli Türkçe’ye Terminalde Teslim şeklinde çevrilebilir. ICC, Incoterms 2010 kurallarında Delivered At Terminal teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Delivered At Terminal yani DAT teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi DAT teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini DAT teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak DAT teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde DAT teslim şekli içerisinde verilmiştir.

DAP - Delivered At Place Teslim Şekli Incoterms 2010

Delivered At Place teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde DAP harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir.

ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Delivered At Place teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Delivered At Place Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : DAP Incoterms 2010

Delivered At Place teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. Delivered At Place teslim şekli Türkçe’ye Belirlenen Yerde Teslim şeklinde çevrilebilir. ICC, Incoterms 2010 kurallarında Delivered At Place teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Delivered At Place yani DAP teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi DAP teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini DAP teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak DAP teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde DAP teslim şekli içerisinde verilmiştir.

DDP - Delivered Duty Paid Teslim Şekli Incoterms 2010

Delivered Duty Paid teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde DDP harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir.

ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Delivered Duty Paid teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Delivered Duty Paid Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : DDP Incoterms 2010

Delivered Duty Paid teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. Delivered Duty Paid teslim şekli Türkçe’ye Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim şeklinde çevrilebilir. ICC, Incoterms 2010 kurallarında Delivered Duty Paid teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Delivered Duty Paid yani DDP teslim tüm taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi DDP teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini DDP teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak DDP teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde DDP teslim şekli içerisinde verilmiştir.

FAS - Free Alongside Ship Teslim Şekli Incoterms 2010

Free Alongside Ship teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde FAS harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir.

ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Free Alongside Ship teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Free Alongside Ship Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : FAS Incoterms 2010

Free Alongside Ship teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. Free Alongside Ship teslim şekli Türkçe’ye Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim şeklinde çevrilebilir.

ICC, Incoterms 2010 kurallarında Free Alongside Ship teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Free Alongside Ship yani FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız teslim şekli teslim yalnızca denizyolu taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi FAS teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini FAS teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak FAS teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde FAS teslim şekli içerisinde verilmiştir.

FOB - Free on Board Teslim Şekli Incoterms 2010

FOB-Free on Board teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde FOB harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir.

ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Free on Board teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Free on Board Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : FOB Incoterms 2010

Free on Board teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

Free on Board teslim şekli Türkçe’ye Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim şeklinde çevrilebilir. ICC, Incoterms 2010 kurallarında Free on Board teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Free on Board yani FOB Gemi Güvertesinde Masrafsız teslim şekli teslim yalnızca denizyolu taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi FOB teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini FOB teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak FOB teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde FOB teslim şekli içerisinde verilmiştir.

CFR-Cost and Freight Teslim Şekli Incoterms 2010

Cost and Freight teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde CFR harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir.

ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Cost and Freight teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Cost and Freight Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : CFR Incoterms 2010

Cost and Freight teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir. Cost and Freight teslim şekli Türkçe’ye Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim şeklinde çevrilebilir. ICC, Incoterms 2010 kurallarında Cost and Freight teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Cost and Freight yani CFR Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş teslim şekli teslim yalnızca denizyolu taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi CFR teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini CFR teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak CFR teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde CFR teslim şekli içerisinde verilmiştir.

CIF - Cost Insurance and Freight Teslim Şekli Incoterms 2010

Cost Insurance and Freight teslim şekli Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde CIF harfleri ile kısaltılarak gösterilmektedir.

ICC’nin hazırlamış olduğu teslim şekilleri kurallarını bir ihracat veya ithalat işleminde hazırlayacağımız uluslararası satış sözleşmesinde atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Cost Insurance and Freight teslim şeklini de yine satış sözleşmesine veya satış sözleşmesi yerine geçen proforma faturaya atıf yaparak kullanmamız gerekmektedir.

Cost Insurance and Freight Teslim Şeklinin Ayrıntılı İncelemesi : CIF Incoterms 2010

Cost Insurance and Freight teslim şekli Incoterms 2010 içerisinde tanımlanan 11 adet kuraldan bir tanesidir.

Cost Insurance and Freight teslim şekli Türkçe’ye Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Teslim şeklinde çevrilebilir. ICC, Incoterms 2010 kurallarında Cost Insurance and Freight teslim şeklinin açıklamaları kısmında bu teslim şeklinin doğru kullanılmasını temin etmek amacıyla belirli uyarılarda bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki Cost Insurance and Freight yani CIF Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Teslim şekli teslim yalnızca denizyolu taşıma yöntemleri ile kullanılabilmektedir.

Incotermsler 2010 kurallarında tüm teslim şekillerinde alıcı ve satıcıların karşılıklı hak ve sorumlulukları ele alınmıştır.

Satıcının alıcıya karşı sorumlulukları satıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak satıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından satıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından satıcının sorumlulukları, teslime ilişkin satıcının sorumlulukları, risk transferine ilişkin yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, alıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, kontrol ve ambalajlamaya ilişkin maliyetler ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Alıcının satıcıya karşı olan sorumlulukları ise alıcının genel borçları, lisanslar, izinler, güvenliğe ilişkin gümrük işlemleri ile ilgili olarak alıcının sorumlulukları, taşıma sözleşmesi açısından alıcının sorumlulukları, sigorta sözleşmeleri açısından alıcının sorumlulukları, alıcının teslimatı kabule ilişkin sorumlulukları, risk transferine ilişkin alıcının yükümlülükleri, maliyetlerin paylaşımı, satıcıya yapılacak ihbara ilişkin sorumluluk, teslimat belgesi, gözetim sertifikasına ilişkin alıcının sorumlulukları ile bilgi sağlama ile alakalı sorumluluklardır.

Yukarıda bilgilerden anlaşılacağı gibi CIF teslim şeklinde satıcının teslimata dair sorumluluğu nerede bitmektedir, ihracat gümrük işlemlerini CIF teslim şeklinde hangi taraf yapmaktadır, sigortayı yapmak CIF teslim şeklinde incoterms 2010 kurallarına göre ihracatçının mı yoksa ithalatçının mı sorumluluğundadır gibi soruların detaylı cevabı Incoterms 2010 kuralları içerisinde CIF teslim şekli içerisinde verilmiştir.

Online Dış Ticarette Teslim Şekilleri Eğitiminin Başlıca Artıları :

Takıldığınız Noktaları Eğitmene Sorun : Online eğitimin en önemli artılarından birisi eğitmen ile dersi takip eden kişinin birebir iletişimine olanak vermesidir. Mesleki bilgi gerektiren konuların kitaplardan okunması ile öğrenilmesinin önündeki en önemli dezavanjlardan birisi gelişmiş online eğitim portalları sayesinde ortadan kalkmaktadır. Dış Ticarette Teslim Şekilleri Eğitimi’nin her aşamasında aklınıza takılan soruları UDEMY üzerinden direk olarak sormanız mümkündür.

Not: Soru sorma hakkınız eğitim müfredatı ile sınırlı olmakla beraber adil kullanım koşullarını aşmayacak şekilde haftada 1 veya 2 soru ile sınırlanabilmektedir.

Gelişmiş Online Eğitim Altyapısı : Online eğitimimi UDEMY internet sitesi üzerinde hazırlanmıştır. UDEMY bir Türk girişimci tarafından ABD’de kurulmuş bir online eğitim portalıdır. Dünya’ca ünlü yönetici Jack Welch, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve pek çok değerli eğitmenin online eğitimlerinin yer aldığı UDEMY geleceğin en önemli eğitim kurumlarından birisi olacaktır.

Kurs Tamamlama Sertifikası : Dış Ticarette Teslim Şekilleri Eğitimini tamamladığınızda UDEMY sertifikası almaya hak kazanacaksınız. Örnek sertifikaya buradaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

15 Bölüm | 45 Video Ders : Eğitimim 15 ders ve 45 video dersten oluşmaktadır. Video derslerde konu ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin birlikte verilmesine özen gösterilmiştir. Sağlam bir teorinin üzerine kurulmayan pratiğin bir anlamı olmayacağı gibi pratikten uzak bir teorinin de hiçbir uygulamacıya bir şey ifade etmeyeceği açıktır. Bu yüzden dış ticaret konusunda almış olduğum akademik eğitimi iş hayatından elde ettiğim pratik bilgiler ile bütünleştirip faydalı bir eğitim hazırladım.

150 Cevaplı Test Sorusu : Her bölümün sonuna 10 adet online olarak cevaplayabileceğiniz test eklenmiştir. Bu soruları çözerek konu ile ilgili eksik yönlerinizi saptayabilir, dersi alan kişiler ile kendi seviyenizi kıyaslayabilirsiniz. Eksik kaldığınız yerleri tekrar tekrar izleyebilirsiniz.

 

Bir defa satın al ömür boyu kullan : Kursu bir defa satın alıdğınızda zaman kısıtlaması olmaksızın dilediğiniz zaman izleme fırsatını yakalayacaksınız.


Eğitimi Tamamladığınızda Neleri Kazanacaksınız?

Online teslim şekilleri eğitimimizi tamamladığımızda en güncel teslim şekilleri kuralları olan ve tüm Dünya genelinde uygulanan “Incoterms 2010” kuralları çerçevesinde teslim şekillerini ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanabiliyor olacaksınız.

Teslim şekilleri ile beraber “Uluslararası Satış Sözleşmesi“, “Taşıma Sözleşmesi“, “Sigorta Sözleşmesi” gibi uluslararası ticaret ve lojistik kavramları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.


Sık Sorulan Sorular :

Udemy üyelik ücretli midir?

Hayır, udemy üyelik için sizden herhangi bir ücret talep etmemektedir. Sadece ücretli bir eğitim satın aldığınız zaman o eğitime ait ücreti ödüyorsunuz. Aldığınız her eğitim için ömür boyu sınırsız kullanım izni elde ediyorsunuz.

Udemy üyelik işlemleri kolay mıdır?

Evet, udemy üyelik işlemleri oldukça kolaydır. Udemy anasayfasına geldiğinizde sağ üst köşede yer alan “kayıt ol” seçeneğini tıklayarak kayıt formuna ulaşabilirsiniz.

Udemy kayıt formunda sizden adınız, e-posta adresiniz ve parolanızı yazmanızı isteyecektir. Bu bilgileri doldurup 45 saniye içerisinde udemy’a kayıt olup online eğitime başlayabilirsiniz.

Udemy üzerinde sizin eğitimlerinize ek olarak başka eğitimler de bulabilir miyim?

Elbette. Udemy üzerinde şuanda 40.000’in üzerinde eğitim bulunmaktadır. Hatta bu eğitimlerin bazılarına ücretsiz olarak erişmeniz de mümkündür.

İtalyanca öğreniminden, Rusça eğitimlere, muhasebe’den web tasarımına kadar pek çok konuda eğitimlere udemy üzerinden erişebilirsiniz. Yalnız eğitimlerin büyük çoğunluğunun İngilizce olduğunu bilmenizde fayda var.

Neden eğitimizi udemy üzerinde yayınladınız?

Udemy online eğitim altyapısı konusunda en gelişmiş sitelerden birisi olduğu için bu yolu tercih ettim. Udemy’ın bana sağlamış olduğu eğitim platformu sayesinde eğitimime kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşma imkanı elde etmektesiniz.

Kurs ücretini nasıl ödeyebilirim?

Kurs ücretini kredi kartınız ile veya mevcut ise paypal hesabınızı kullanarak ödemeniz mümkündür. Her ne kadar kurs bedeli ABD Doları (USD) olarak yazılsa da kredi kartınız ile ödeme yaparken bankanıza nihai ödemenizi bankanızın belirlemiş olduğu kur üzerinden Türk Lirası (TL) olarak yapacaksınız.

Para iadesi yapılıyor mu?

Şuana kadar eğitimimiz yorumlardan tam puan almıştır. Eğitimimize güveniyoruz fakat herhangi bir sebepten kursumuzdan istediğiniz verimi alamaz iseniz 30 gün içerisinde ödediğiniz ücretin iadesini udemy’dan talep edebilirsiniz.

Eğitimi takip ederken aklıma takılan soruları size sorma şansım var mı?

Elbette, udemy üzerinde facebook yorumlarına benzer bir uygulama mevcuttur. Bir dersi izlerken aklınıza takılan soruları Tartışma Ekle düğmesini tıklayarak kolayca sorabilirsiniz. Sorularınıza aynı madde altında en kısa sürede cevap verilecektir. Eğitmen sorunuza cevap yazdığında udemy size otomatik bilgilendirme e-maili gönderecektir.

Eğer sorunuz 3 iş günü içerisinde cevaplanmadıysa sitemizde yer alan e-mail ve telefon bilgilerinden bize ulaşıp sorunuzu iletmeniz mümkündür.