Akreditif Nasıl Okunur? Akreditif Nasıl İncelenir?

Bundan bir önceki yazımda MT 700 Swift Mesajı üzerinde durmuş, MT 700’ün akreditif açılışında kullanılan bir Swift mesajı türü olduğunu belirtmiştim.

Söz konusu yazımda, MT 700 Swift Mesajın’da bulunan zorunlu ve opsiyonel alanları bir grafik yardımı ile açıklamaya çalışmıştım.

Bugünkü yazımda ise temel olarak MT 700 swift mesajı üzerinde yer alan önemli noktaların nasıl incelenmesi gerektiği üzerinde duracağım.

Akreditif okumaya veya bir başka deyişle akreditif incelemesine MT 700 mesajının üst kısmında yer alan “Akreditif ile İlgili Bilgiler” bölümünden başlanmalıdır.

akreditif okuma

Devam

MT700 Swift Mesajı Nedir?

Güncel akreditif kurallarına göre açılan akreditifler, geri dönülemez nitelikli (gayri kabili rücu, irrevocable) ve şarta bağlı ödeme yöntemleridir.

Akreditif işlemlerinde ödeme yükümlülüğü altına giren kurum temel olarak amir bankalar olup, teyit bankaları ve duruma göre görevli bankalar da ihracatçılara ödeme yapabilmektedirler.

Akreditif, amir banka tarafından açıldıktan sonra ihracatçıya hiçbir değişikliğe uğramaksızın, hızlı ve en uygun maliyet koşulları çerçevesinde iletilebilmelidir.

mt700 swift mesajı

İhracatçı ise ihbar bankası tarafından kendisine ulaştırılan metnin, orijinal akreditif metni olduğundan emin olmalıdır ki söz konusu belgeye güvenip yükleme yapabilsin.

Yine aynı şekilde, teyit bankası da kendisinden teyit eklenmesi talep edilen akreditif metninin geçerliliğinden ve hiçbir değişikliğe uğramaksızın kendisine ulaştığından emin olduktan sonra teyit işlemlerine başlamak isteyecektir.

Yukarıda belirtmiş olduğum gerekçelerle, akreditiflerin bankalar arasında güvenli bir biçimde, en az maliyetle ve maksimum hızla aktarılabilmesi, uluslararası akreditif ödemelerinin aksaklığa uğramaksızın devam edebilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Devam